Bekering: Joh 1:36  en toe hy Jesus sien wandel, sê hy: Dáár is die Lam van God!

As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.
1 Johannes 1:9

 

Tuis

 

Opgedateer: 26 Maart 2021

    

 

 

 

Bybelboekname en Engelse Weergawes

But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them; And that from a child thou hast known the holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness: That the man of God may be perfect,
thoroughly furnished unto all good works.

2 Timothy 3:14-17

 

Bible: and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness

 

Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus.
Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.

2 Timótheus 3:14-17

'n Lys van al die Bybelboeke, asook die Engelse weergawe word voorsien.


Bybelboekname in beide Afrikaans en Engels
 


Ou Testament
 

Afrikaanse naam Engelse naam
 
Génesis Genesis
Exodus Exodus
Levítikus Leviticus
Númeri Numbers
Deuteronómium Deuteronomy
Josua Joshua
Rigters Judges
Rut Ruth
I Samuel 1 Samuel
2 Samuel 2 Samuel
1 Konings 1 Kings
2 Konings 2 Kings
1 Kronieke 1 Chronicles
2 Kronieke 2 Chronicles
Esra Ezra
Nehemía Nehemiah
Ester Esther
Job Job
Psalms Psalms
Spreuke Proverbs
Prediker Ecclesiastes
Hooglied Song of Solomon
Jesaja Isaiah
Jeremia Jeremiah
Klaagliedere Lamentations
Eségiël Ezekiel
Daniël Daniel
Hoséa Hosea
Joël Joel
Amos Amos
Obadja Obadiah
Jona Jonah
Miga Micah
Nahum Nahum
Hábakuk Habakkuk
Sefánja Zephaniah
Haggai Haggai
Sagaría Zechariah
Maleági Malachi
 


Nuwe Testament
 

 
Matthéüs Matthew
Markus Mark
Lukas Luke
Johannes John
Handelinge Acts
 


Die Sendbriewe van Paulus
 

Romeine Romans
1 Korinthiërs 1 Corinthians
2 Korinthiërs 2 Corinthians
Galásiërs Galatians
Efésiërs Ephesians
Filippense Philippians
Kolossense Colossians
1 Thessalonicense 1 Thessalonians
2 Thessalonicense 2 Thessalonians
1 Timótheüs 1 Timothy
2 Timótheüs 2 Timothy
Titus Titus
Filémon Philemon
Hebreërs Hebrews
 


Die Algemene Sendbriewe
 

Jakobus James
1 Petrus 1 Peter
2 Petrus 2 Peter
1 Johannes 1 John
2 Johannes 2 John
3 Johannes 3 John
Judas Jude
Openbaring Revelation
 

 
 

 

 

 

Tuis

Op

 

Tuis

 

'n Christen ...

Kaleidoskoop


ARK Webontwerp sedert 1998

ARK Web Design since 1998


Swallow Software

ARK Web Design © 2007 - 2021
ARK Webontwerp © 2007 - 2021

Bybel vir aflaai: Engel in pers en blou wat bidBybelteks
 Bible Text

arkpark.net